GDPR

Om personuppgiftsbehandling

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa om hur Svenska Silkyterrierringen (nedan ”klubben”) behandlar dina personuppgifter.

Reviderad 2021-08-26

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen.

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar i egenskap av personuppgiftsbiträde ditt medlemskap i klubben. Klubben överlämnar även till SKK utställnings- och tävlingsresultat, uppgifter om förtroendevalda et cetera. SKK behandlar de personuppgifter som tillförts av klubben i enlighet med nedanstående beskrivning. Hur SKK behandlar sådana personuppgifter som du lämnat till SKK i något annat sammanhang kan läsa mer om genom att klicka på den här länken.

Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i klubben.

Som medlem, deltagare, förtroendevald med mera i klubben och vid deltagande på klubbens aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar, med mera) godkänner du att klubben sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att klubben ska kunna verka i enlighet med sitt syfte och sina mål, vilka framgår av klubbens stadgar. Vid anmälan till aktiviteter, registrering av hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av klubbens information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver klubben informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om klubbens rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap, registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar

Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter

Klubben lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att klubben lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med klubbens berättigade intresse som rättslig grund.

I samband med klubbens aktiviteter, till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär, men insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister.

Vi använder dina lagrade personuppgifter för att vid behov kunna hantera dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick eller kontakt inom organisationen. Vi använder informationen som lagras om vi behöver komma i kontakt med dig som medlem/deltagare/förtroendevald i olika sammanhang. Uppgifterna används även av klubben och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse. Personuppgifterna kan även komma att användas för informationsutskick samt för direktmarknadsföring från klubben och dess samarbetspartners. Kontakta Svenska Silkyterrierringens medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

Vid olika typer av möten sparas även personuppgifter i olika typer av dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll och verksamhetsberättelse.

När lagrar vi personuppgifter

Klubben lagrar personuppgifter i samband med olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om medlemskap, när ett resultat för din hund registreras eller när du anmäler dig till någon aktivitet. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar uppgifterna.

Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid ansökan om medlemskap. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar.

Klubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller via SKK eller någon annan SKK-ansluten klubb, samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på SKKs servrar, på klubbens datorer, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av SKKs behöriga personal, klubbens kanslipersonal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå. Vi lagrar även personuppgifter på klubbens och SKKs webbplats. Klubben publicerar även de personuppgifter som krävs för att redovisa prov-, tävlings- och utställningsresultat på klubbens och SKKs webbplatser.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Klubben lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SKKs register.  Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom information om förtroendevalda, domare med flera. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i styrelse- eller årsmötesprotokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Detsamma gäller vid hedersutmärkelser, disciplinärenden eller resultat från tävlingar. Dessa personuppgifter sparas för alltid. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Undantag vid utgivningsbevis

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör och påverkar klubben och klubbens verksamhet kan denna text behövas revideras. Klubbens verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att klubben behöver anpassa sin hantering av och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten. Revidering är senast gjord 2021-08-26.

Kontakt med SKK

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta klubbens styrelse eller SKKs Medlemsservice. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa klubbens lagring och behandling av dina personuppgifter såvida klubbens intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter klubben har registrerade om dig.

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till klubbens styrelse: Kassör SSTR, c/o Annika Svensson Järnvägsgatan 18 24463 Furulund eller till SKKs medlemsavdelning: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna. Använd SKKs blankett för registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgift.

Tycker du att klubben hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.

Personuppgifterna, undantaget personnummer, kan komma att användas för utskick av information och direktmarknadsföring från klubben och våra samarbetspartners. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta klubbens styrelse sekreterare@sstr.se eller SKKs Medlemsservice, tel 08-795 33 44 eller medlem@skk.se